NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

8 kwietnia 2013r. Miasto Poznań i SUEZ Zielona Energia (wówczas SITA Zielona Energia) podpisały umowę na realizację największego w Polsce projektu realizowanego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jest to pierwszy taki projekt w sektorze gospodarki odpadami. W formule „Zaprojektuj, Wybuduj, Sfinansuj i Zarządzaj” (ang. DBFO) powstała w Poznaniu Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), potocznie zwana spalarnią odpadów.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne dotyczące Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu obejmuje zaprojektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację obiektu. W ramach kooperacji, Poznań przekaże partnerowi prywatnemu (SUEZ Zielona Energia) działkę pod budowę instalacji, natomiast partner prywatny z własnych środków zrealizuje inwestycję i będzie nią zarządzał przez okres 25 lat. Władze miasta w umowie o PPP zobowiązały się dostarczyć odpowiednią ilość odpadów, aby spalarnia mogła efektywnie funkcjonować w czasie obowiązywania porozumienia. Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania instalacji Miasto Poznań będzie rozliczało się z Partnerem Prywatnym pokrywając koszty inwestycji oraz bieżącego funkcjonowania spalarni. W zamian za dostarczenie odpadów SUEZ Zielona Energia zobowiązana jest do przekazania przychodów ze sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej do budżetu miasta.

Miasto Poznań poprzez zastosowaną formułę realizacji inwestycji chce skorzystać z:

  • wiedzy Partnera Prywatnego w zakresie technologii czyli tego co kryje się pod pojęciem know-how,
  • doświadczenia Partnera Prywatnego w projektowaniu, budowie i eksploatacji podobnych instalacji,
  • doświadczenia Partnera Prywatnego w zarządzaniu zakładami termicznego przekształcania odpadów komunalnych

 

Obowiązki SUEZ Zielona Energia:

  • zaprojektowanie, sfinansowanie, zbudowanie i zarządzanie instalacją (koszt inwestycji szacowany na 725 mln PLN)
  • przekazanie miastu przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej
  • zarządzanie instalacją zgodnie z pozwoleniami i w ramach obowiązującego prawa
  • utrzymanie instalacji w dobrym stanie technicznym
  • przekazanie ITPOK Miastu po upływie obowiązywania umowy

 

Obowiązki Miasta:

  • przekazanie działki pod budowę instalacji
  • pokrycie kosztów unieszkodliwiania 210 tyś. ton odpadów rocznie
Odzyskaj-korzystaj