Nagrody i wyróżnienia

PPP w Poznaniu // Kluczowe daty inwestycji // Nagrody i wyróżnienia

Tytuł: Ekolaur w kategorii „ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami”

Data przyznania: 26.10.2017

Podmiot przyznający: Polska Izba Ekologii

Uzasadnienie: Realizacja ITPOK jest jednym z najważniejszych działań ekologicznych podejmowanych w związku z realizacją nowoczesnego sytemu gospodarowania odpadami w aglomeracji poznańskiej. ITPOK to nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej a inwestycja ta wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – jest ostatnim etapem postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawania odpadów i ich selektywnej zbiórce), w którym dzięki recyklingowi energetycznemu odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii


Tytuł: Top Inwestycja Komunalna 2017

Data przyznania: 21.07.2017

Podmiot przyznający: Portal Samorządowy

Uzasadnienie: Instalacja jest jedyną w Polsce spalarnią odpadów komunalnych zrealizowaną w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestorem publicznym jest Urząd Miejski w Poznaniu, partnerem prywatnym natomiast – firma SITA Polska, obecnie PreZero Warszawa. Firma była odpowiedzialna za zaprojektowanie, sfinansowanie i budowę instalacji, a przez następne 25 lat będzie zarządzała eksploatacją obiektu. Inwestycja pozwoli miastu Poznań spełnić wymogi polskiego i unijnego prawa w zakresie gospodarki odpadami. Zakład będzie produkował rocznie 210 tys. ton odpadów, ok. 300 000 GJ energii cieplnej oraz ok. 128 000 MW/h energii elektrycznej. Inwestycja była finansowana w modelu hybrydowym – przy udziale środków miasta, partnera prywatnego oraz dotacji pochodzącej z Unii Europejskiej. Jej wartość to 832,2 mln zł.


Tytuł: Ekologiczna Inwestycja Roku 2014

Data przyznania: 15.04.2015

Podmiot przyznający: Tereny Inwestycyjne Info

Uzasadnienie: Pozytywny wpływ inwestycji na środowisko, innowacyjność projektu oraz nowatorstwo wykorzystanych rozwiązań.


Tytuł: Złota nagroda

Data przyznania: 20.06.2014

Podmiot przyznający: European PPP Expertise Centre (EPEC)

Uzasadnienie: Modelowy pod względem przyjętej formuły finansowania, która łączy zasady project finance (finansowanie dłużne bez regresu) z wykorzystaniem dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Spójności. Jednocześnie partner prywatny zabezpiecza 100 procent finansowania inwestycji. Przyznanie i wykorzystanie dotacji skutkować będzie oszczędnościami dla sektora publicznego, a w efekcie dla mieszkańców


Tytuł: European Waste Deal of the Year 2013

Data przyznania: 20.02.2014

Podmiot przyznający: Project Finance Magazine

Uzasadnienie: Nagrodzono wykorzystaną nowatorską, nieregresywną formułę finansowania projektu ITPOK w Poznaniu, która dodatkowo dopuszcza możliwość wykorzystania środków unijnych. Jest to jedna z pierwszych takich inwestycji w Europie. Inwestycja, realizowana w formule PPP, obejmuje zaprojektowanie, budowę i sfinansowanie oraz 25 lat obsługi instalacji, w której rocznie będzie przetwarzanych do 210 tys. ton odpadów komunalnych.

Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl