Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie odpady przetwarza Instalacja?

  Od początku działalności, w ITPOK przetwarzana jest frakcja resztkowa zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01). Odpady te pochodzą z dawnego Regionu II opisanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego (WPGO), w którego skład wchodzi Miasto Poznań wraz z 9-cioma Gminami Powiatu Poznańskiego. Do ITPOK trafiają zatem odpady od Poznaniaków oraz Mieszkańców ościennych Gmin.

  • Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) w tym przede wszystkim zużyte czy uszkodzone meble
  • Odpady, które po przejściu przez sortownię nie zostały zakwalifikowane jako surowiec wtórny, tzw. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (kod 19 12 12)
  • Odpady stanowiące paliwo alternatywne (kod 19 12 10)
 • Dlaczego odpady komunalne trafiają do Instalacji? Czy nie ma innej metody zagospodarowania tych odpadów?

  Metoda termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest zgodna z hierarchią postępowania z odpadami wskazaną w najważniejszym akcie prawnym UE – Dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów, a także z polskim prawodawstwem – Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku. Zgodnie z tą hierarchią termiczne przekształcanie odpadów jest zaliczane do „metod odzysku”, bowiem w procesie termicznego przekształcania następuje odzysk energetyczny. Metody odzysku powinny być stosowane po takich sposobach postępowania z odpadami jak zapobieganie, ponowne użycie, recykling, a przed innymi metodami zmierzającymi do unieszkodliwiania odpadów (np. przed składowaniem odpadów).  Zgodnie z tą hierarchią termicznemu przekształcaniu powinny być poddane odpady, które nie nadają się do recyklingu, ponieważ utraciły swoje walory użytkowe, ale ze względu na ich walory energetyczne, powinny być poddane odzyskowi energetycznemu.

  Spalanie odpadów nie ma na celu zastąpienia recyklingu, ale jego uzupełnienie, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

 • W jaki sposób odpady są zagospodarowywane w Instalacji?

  Odpady trafiające do Instalacji są mieszane ze sobą w celu ujednorodnienia składu, a tym samym wartości kalorycznej, i podawane na ruszt (palenisko), na którym są spalane. Więcej TU.

 • Czy Instalacja emituje odory i inne uciążliwości zapachowe?

  Uciążliwość odorowa ITPOK jest zredukowana do minimum m.in. poprzez zastosowanie podciśnienia w hali wyładunku oraz miejscu magazynowania odpadów (bunkier). Powietrze z tych przestrzeni jest zasysane do wewnątrz systemu i wykorzystywane w procesie spalania, przez co nie wydostaje się ono na zewnątrz Instalacji. Dodatkowo ITPOK został wyposażony w system dezodorujący powietrze, który jest wykorzystywany w przypadku postoju Instalacji.

 • Co się dzieje z pozostałościami po  procesie spalania – żużlami i pyłami?

  zagospodarowywane i poddawane procesom odzysku. Są to żużle, powstające w wyniku spalania oraz pyły z oczyszczania spalin.
  W Instalacji waloryzacji z żużli odzyskuje się metale żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja może być z powodzeniem użyta jako domieszka do kruszywa budowlanego wykorzystywanego jako składnik podbudowy dróg.

  Z kolei pyły (po odpowiedniej obróbce) mogą być użyte jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli co eliminuje skutki szkód górniczych.

 • Czy Instalacja jest bezpieczna dla środowiska i ludzi?

  Tak, Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu jest Instalacją bezpieczną dla środowiska.

  ITPOK został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT – Best Available Techniques). Oznacza to, że został  wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające na spełnienie surowych norm środowiskowych polskiego i unijnego prawa. Sprawia to, że Instalacja spełnia wszystkie wymogi ujęte w Pozwoleniu Zintegrowanym wydanym dla tej inwestycji.

 • Jak można sprawdzić czy Instalacja nie przekracza dopuszczalnych standardów emisyjnych?

  raca Instalacji jest nieustannie monitorowana i kontrolowana zarówno przez zespół specjalistów obsługujących zakład, jak również przez uprawnione instytucje zewnętrzne. Mieszkańcy i władze lokalne na bieżąco są informowani o poziomach emisji. Publikacja pomiarów jest wyświetlana na bieżąco na tablicy emisji, umieszczonej przed wjazdem na teren Instalacji oraz w formie bieżących raportów emisyjnych publikowanych na stronie internetowej, w zakładce raporty z pracy instalacji.

 • Co się dzieje z odpadami w przypadku awarii Instalacji i braku możliwości ich termicznego przekształcenia?

  W sytuacji ewentualnej awarii oraz w czasie planowych, technicznych przestojów w pracy Instalacji, odpady są magazynowane w bunkrze, którego pojemność i konstrukcja umożliwiają magazynowanie ich przez około tydzień. Jeżeli przerwa byłaby dłuższa, odpady mogą zostać skompresowane i zbelowane, a w takiej formie zmagazynowane w przeznaczonym do tego miejscu na terenie Instalacji. Po wznowieniu pracy zakładu wszystkie odpady zostają poddane termicznemu przekształcaniu.

 • Co się dzieje z energią odzyskiwaną podczas termicznego przekształcania odpadów?

  Dzięki metodzie termicznego przekształcania odpady przywożone do Instalacji stają się zasobem służącym do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

  Wytworzoną energię elektryczną zakład przesyła do sieci energetycznej. Energia cieplna zaś, w postaci wody grzewczej, jest dostarczana do VEOLIA Energia Poznań a stamtąd w postaci ciepła trafia do mieszkań Poznaniaków.

 • Czy Instalacja będzie działała nieprzerwanie przez cały rok?

  ITPOK jest Instalacją ruchu ciągłego i pracuje 365 dni w roku. W czasie eksploatacji zakładu prowadzone są niezbędne przeglądy techniczne, jednak nie może ich być więcej niż 960 godzin w skali roku i nie mogą one powodować zatrzymania odbioru odpadów dowożonych każdego dnia do Instalacji.

Copyright © PreZero Zielona Energia 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Wykonanie: Adimo.pl