NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

DOSTAWA I SKŁADOWANIE ODPADÓW

Przywożone do instalacji odpady są ważone i ewidencjonowane. Następnie pojazdy z odpadami trafiają do hali dostaw, gdzie są wysypywane bezpośrednio do ogromnego bunkra. Jest to głęboka, szczelna „fosa”, z której odpady pobiera specjalny chwytak umieszczony na suwnicy i przenosi je do leja zasypowego. Panujące w hali i bunkrze podciśnienie zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz nieprzyjemnych zapachów.

 

SPALANIE ODPADÓW

Odpady z leja zasypowego trafiają bezpośrednio na ruchomy ruszt, na którym przesuwają się jednostajnie w dół, a cały proces spalania jest kontrolowany. Temperatura spalania odpadów może wynieść aż 1 000 °C i jest znacznie wyższa od temperatury osiąganej w piecach domowego użytku. Dzięki temu już w komorze spalania następuje znaczna redukcja powstających zanieczyszczeń.

 

ODZYSK ENERGII

Ciepło wytworzone podczas spalania odpadów podgrzewa wodę w kotle zintegrowanym z rusztem. Powstała w tym procesie para wodna jest przekazywana do turbiny napędzającej generator. Urządzenie jest odpowiedzialne za produkcję energii elektrycznej, która zasila krajową sieć dystrybucyjną.  Z kolei para pochodząca z upustów turbiny jest wykorzystywana do produkcji energii cieplnej kierowanej do sieci miejskiej. Instalacja działa w systemie kogeneracji, co oznacza, że może jednocześnie produkować ciepło i prąd.

 

MONITOROWANIE PROCESÓW

Wszystkie parametry procesów zachodzących w instalacji są stale sprawdzane i optymalizowane.  Monitoring emisji odbywa się przez czujniki zamontowane na kominach. Kontrolę danych przeprowadzają właściwe zewnętrzne instytucje (WIOŚ) oraz pracujący w instalacji Specjalista ds. ochrony środowiska.

 

OCZYSZCZANIE GAZÓW WYLOTOWYCH

Oczyszczanie gazów wylotowych powstałych w wyniku spalania to wieloetapowy proces i newralgiczny element całego systemu. Zanieczyszczenia są ograniczane zarówno poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń i technologii, jak i odpowiednie, stabilne prowadzenie procesu technologicznego.  Skuteczność zastosowanych metod oczyszczania spalin wynosi 99%.  System gwarantuje spełnienie surowych norm środowiskowych.

 

POZOSTAŁOŚCI POPROCESOWE

W procesie termicznego przekształcania odpadów powstają pozostałości poprocesowe: żużle w wyniku spalania i pyły z oczyszczania spalin. Są one odpowiednio zagospodarowywane na terenie instalacji i poddane procesom odzysku. W instalacji odzyskuje się z żużli metale żelazne i nieżelazne, a pozostała frakcja może być wykorzystana jako domieszka do kruszywa budowlanego. Z kolei pyły mogą być użyte jako wypełnienie pustych wyrobisk w kopalniach soli.

 

Odzyskaj-korzystaj