NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

REGULAMIN ZWIEDZANIA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ITPOK) W POZNANIU

Odbiorcy i program wycieczki

W wycieczce mogą uczestniczyć zarówno profesjonaliści jak i mieszkańcy, w tym także niepełnoletni. W zwiedzaniu nie mogą brać udziału dzieci poniżej 7 roku życia.

 

Program wycieczki trwa około 1,5 godz. i obejmuje:

 • Prezentację dotyczącą miejsca i roli ITPOK w systemie gospodarki odpadami
 • Zwiedzanie zakładu (hali wyładowczej, centralnej dyspozytorni, maszynowni, hali kotłów)
 • Zwiedzanie ITPOK jest bezpłatne.
 • Wycieczka porusza się wg określonej trasy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i BHP.

 

Grupy zorganizowane i osoby indywidualne – forma zgłoszenia:

 • SUEZ Zielona Energia organizuje zwiedzanie zakładu zarówno dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych.
 • Termin zwiedzania grup zorganizowanych jest ustalany każdorazowo indywidualnie w zależności od możliwości pracowników zakładu i zwiedzających.
 • Osoby indywidualne mogą zwiedzić ITPOK w określone z góry dni w roku w ramach tzw. Drzwi Otwartych.
 • Wszystkie wizyty wymagają zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.suez-zielonaenergia.pl poprzez wybór opcji – grupa zorganizowana lub klient indywidualny.

 

Osoba organizująca wycieczkę dla grup zorganizowanych:

 • Przesyła wypełniony na stronie www.suez-zielonaenergia.pl formularz kontaktowy i oczekuje na kontakt z osobą koordynującą proces zwiedzania zakładu
 • Po ustaleniu terminu zwiedzania zakładu osoba organizująca wycieczkę przesyła podpisany przez opiekuna grupy wypełniony formularz uczestnictwa wraz z listą uczestników oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zwiedzania ITPOK

 

Grupy zorganizowane nie mogą liczyć mniej niż 15 osób i nie więcej niż 50 wraz z  opiekunami, przy czym:

 • W przypadku grupy składającej się z niepełnoletnich na każde 15 osób wymagany jest 1 opiekun.
 • W przypadku grup liczniejszych niż 30 osób, zwiedzanie instalacji będzie odbywać się w 2 podgrupach
 • Osoby indywidualne chcące zwiedzić ITPOK mogą to uczynić w ramach tzw. Drzwi Otwartych.
 • Uczestnictwo w Drzwiach Otwartych wymaga zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.suez-zielonaenergia.pl
 • Firma zastrzega sobie prawo odwołania terminu Drzwi Otwartych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń tj. poniżej 10 osób.
 • Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu w terminie 3 dni od wpływu zgłoszenia.

 

 Zasady obowiązujące zwiedzających na terenie zakładu

 • W trakcie zwiedzania należy stosować się do postanowień Regulaminu i ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń oprowadzającego wycieczkę.
 • Wymaga się punktualnego przybycia na teren zakładu. W przypadku opóźnienia powyżej 15 minut, wycieczka może zostać odwołana.
 • Podczas zwiedzania zakładu obowiązuje odzież ochronna – kamizelki i kaski, które zapewnia SUEZ Zielona Energia.
 • Na terenie zakładu obowiązuje obuwie zabudowane na płaskiej podeszwie, o które każdy uczestnik jest zobowiązany zadbać samodzielnie.
 • Na teren ITPOK nie zostaną wpuszczone osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem środków odurzających.
 • Na terenie zakładu, w szczególności podczas zwiedzania, zabrania się korzystania z następujących urządzeń:
  • Aparatów fotograficznych
  • Dyktafonów
  • Telefonów komórkowych
  • Kamer video
  • Innych sprzętów elektronicznych
 • Na teren zakładu zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i chemikaliów.
 • Podczas pobytu na terenie ITPOK obowiązuje zakaz palenia papierosów i napojów (w tym napojów alkoholowych)
 • Należy zachować szczególną ostrożność na terenie zakładu z uwagi na ruch pojazdów.
 • Ruch na terenie zakładu tylko po wyznaczonych ścieżkach dla pieszych.
 • Podczas zwiedzania obowiązuje zasada trzymania się w zwartej i zdyscyplinowanej grupie oraz niedopuszczania do zakłócania porządku panującego na terenie firmy.
 • Nie stosowanie się do obowiązujących zasad podczas zwiedzania, skutkuje wykluczeniem osoby z dalszego zwiedzania.

 

SUEZ Zielona Energia nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Wszelkie przedmioty pozostawione przez zwiedzających na terenie ITPOK (w tym również przedmioty wartościowe)
 • Szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nieprzestrzegania Regulaminu Zwiedzania
Odzyskaj-korzystaj